Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten en huishoudelijk reglement is ook beschikbaar als PDF bestand.

Artikel 1: Naam

De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde tijd. De vereniging is gevestigd te Asten.

Artikel 2: Doel

De vereniging heeft als doel het bevorderen van het beoefenen van de biljartsport, het verbeteren van de balvaardigheid van de leden en het onderling contact tussen de leden, alles in de ruimste zin van het woord. De vereniging is aangesloten bij de Asten Someren Biljartbond (ASBB). De vereniging is niet aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB). De vereniging maakt wel gebruik van het door de KNBB vastgestelde spel- en arbitragereglement (SAR).

De door de club georganiseerde activiteiten vinden plaats in café ’t Spektakel, Prins- Bernardstraat 44 te Asten, hierna te noemen ’t Spektakel.

De vaste clubavond is iedere donderdag van 20.00 tot 24.00 uur,

Artikel 3: Lidmaatschap

De vereniging kent leden en donateurs.

Het contributiejaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei.

Een ieder die meerderjarig is kan zich aanmelden voor het lidmaatschap. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het bestuur beslist over de toelating als lid van de club. Indien een kandidaat niet wordt toegelaten, kan hij binnen 14 dagen na kennisgeving hier beroep tegen aantekenen. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Het beroep wordt behandeld op de eerstvolgende ledenvergadering.

Artikel 4: Einde Lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door:

 1. Overlijden van het lid.
 2. Schriftelijke opzegging bij de secretaris ten minste 1 maand vóór het begin van een volgend contributiejaar.
 3. Door een besluit van het bestuur waarbij door de vereniging het lidmaatschap opgezegd wordt. Opzegging door het bestuur kan uitsluitend wanneer het betreffende lid in strijd handelt met de statuten, het club- en huishoudelijk reglement en/of besluiten van de club of wanneer het betreffende lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het bestuur deelt dit besluit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan het lid mee met opgave van redenen.
 4. Indien het lidmaatschap door het bestuur opgezegd wordt, kan het betreffende lid hiertegen in
  beroep gaan. Het beroep zal dan behandeld worden in een ledenvergadering die binnen vier weken na ontvangst van het beroep gehouden zal worden.
  Het beroep moet binnen twee weken na de schriftelijke kennisgeving van de opzegging schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
  Gedurende de beroepstermijn en tot aan de ledenvergadering mag de betrokkene niet deelnemen aan clubwedstrijden of wedstrijden waarbij de betrokkene de club vertegenwoordigt.
  Hij heeft evenwel het recht de ledenvergadering waarin het beroep behandeld wordt bij te wonen en hierbij het woord te voeren. Hij heeft echter geen stemrecht op deze ledenvergadering.

Artikel 5: Rechten en verplichtingen

 1. De leden hebben het recht om van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van de vereniging en van ’t Spektakel gebruik te maken. Dit gebruik moet geschieden in overeenstemming met de bestaande of nog te maken reglementen, besluiten en gebruiken, en eventueel onder voorwaarden als door het bestuur zijn of zullen worden vastgesteld.
 2. Onder de onder 1 bedoelde faciliteiten behoren in ieder geval de door de ASBB georganiseerde competities alsmede de door de vereniging georganiseerde competities en toernooien.
 3. De door de leden verschuldigde contributies en overige bijdragen worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV).
 4. Het contributiejaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei. Leden moeten hun contributie binnen één maand na aanvang van het contributiejaar hebben voldaan.
 5. Donateurs
  1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
  2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering kan worden vastgesteld.
  3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.

Artikel 6: Bevoegdheid bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
Na voorafgaande goedkeuring van de ALV is het bestuur bevoegd in naam van de leden rechten te bedingen en verplichtingen aan te gaan.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

Artikel 7: Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Bij een door een bijzondere omstandigheid voordoende situatie bestaat de mogelijkheid dat één persoon meerdere bestuursfuncties uitvoert tot de eerstvolgende ALV.
 2. De ALV stelt, met inachtneming van het onder 1 genoemde, het aantal bestuursleden vast.
 3. Bij afwezigheid van de voorzitter, voor langere duur, wordt zijn taak waargenomen door de secretaris.
 4. De bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de ALV.
 5. De bestuursleden worden als zodanig door de ALV benoemd voor een periode van drie jaar. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
 6. Kandidaten voor een bestuursfunctie dienen zich schriftelijk, twee weken vóór de ALV, kenbaar te maken bij de secretaris. Bij meerdere kandidaten beslist de ledenvergadering.
 7. Het bestuur is tevens gerechtigd kandidaten voor een bestuursfunctie voor te dragen, wat zij kenbaar dient te maken door middel van een aan de leden ter beschikking te stellen agenda voor de ALV.
 8. Nieuw benoemde bestuursleden aanvaarden hun functie direct na hun benoeming en nemen de plaats van hun voorganger in. De ALV kan voor de aanvaarding een ander tijdstip vaststellen.
 9. De ALV kan besluiten tot schorsing of ontslag van een bestuurslid met 2/3 meerderheid van stemmen.
 10. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens in de schorsing als bestuurslid. Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het bestuurslidmaatschap.
 11. Bij een vacature in het bestuur wordt binnen twee maanden een ALV gehouden ter vervulling daarvan, tenzij het bestuur met de vervulling wil wachten tot de eerstvolgende door het bestuur voorgenomen ALV.

Artikel 8: Kascommissie

 1. De kascommissie van de vereniging bestaat uit 2 leden, die door de ALV voor de duur van 1 jaar worden benoemd en daarna gedurende maximaal 2 jaar herkiesbaar zijn.
 2. Leden van de kascommissie mogen geen bestuursfunctie uitoefenen.
 3. Kandidaten voor de kascommissie kunnen zich tijdens de ALV beschikbaar stellen.
 4. Indien geen 2 leden zich beschikbaar stellen voor de kascommissie, wijst het Bestuur tijdens de vergadering het ontbrekende aantal leden aan, met dien verstande, dat aftredende leden van de kascommissie niet aangewezen kunnen worden.
 5. De leden van de kascommissie hebben tot taak de door de penningmeester beheerde boeken, kas en bankrekeningen van de vereniging aan het eind van het contributiejaar, doch uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de ALV te controleren en over hun bevindingen tijdens de ALV verslag te doen.
 6. De kascommissie dient haar bevindingen te besluiten met een voorstel tot het verlenen van een decharge aan de penningmeester of een voorstel van de door de penningmeester uit te voeren correcties in zijn verslaglegging.

Artikel 9: Algemene ledenvergadering ( ALV )

 1. Minimaal eenmaal per jaar wordt vóór 1 oktober een ALV gehouden.
 2. Een ALV wordt voorts gehouden krachtens een besluit van het bestuur of na schriftelijk verzoek van zoveel leden als samen bevoegd zijn minimaal ¼ gedeelte van de stemmen in een ALV uit te brengen.
 3. Ieder lid heeft toegang tot de ALV en heeft de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.
 4. Ieder lid heeft één stem. Een lid kan een ander lid schriftelijk machtigen om namens hem te stemmen. Een gemachtigde mag namens ten hoogste twee andere leden stemmen.

Artikel 10: Agenda ALV

De agenda van de ALV bevat ten minste de volgende punten:

 1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering.
 2. Verslag bestuur over het afgelopen verenigingsjaar.
 3. Rekening en verantwoording door het bestuur over het bestuur zoals dat in het afgelopen jaar is gevoerd.
 4. Eventuele verkiezingen van bestuursleden.
 5. Verslag van bevindingen van de kascommissie.
 6. Benoeming nieuwe kascommissie.

De agenda van de ALV wordt door het bestuur vastgesteld, met inachtneming van wat in dit artikel is bepaald. Elk lid mag verzoeken een punt aan de agenda toe te voegen. Hij dient daartoe ten minste zeven dagen voor de ALV schriftelijk een verzoek in bij de secretaris.

Artikel 11: Besluitvorming ALV

 1. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, ongeldige en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 2. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij het bestuur of de ALV anders besluit.
 3. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Heeft bij stemming over personen niemand meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigden. Indien bij een tweede stemming de stemmen staken, dan beslist het lot.

Artikel 12: Door de vereniging georganiseerde competities/toernooien

 1. Het bestuur benoemt één of meerdere wedstrijdleiders, die verantwoordelijk zijn voor de planning en indeling van de verenigingscompetitie en/of toernooien, het vaststellen van de wedstrijden en het bijhouden van de stand.
 2. Voor deze competities en toernooien worden regels en reglementen opgesteld, die moeten worden goedgekeurd door het bestuur.
 3. Ieder lid is gerechtigd tot deelname aan een verenigingscompetitie of toernooi met ingang van het eerste wedstrijdrooster volgend of samenvallend met de ingang van het lidmaatschap.
 4. De wedstrijdleider is gerechtigd een nieuw lid in te passen in het lopende wedstrijdrooster.

Artikel 13: ASBB competitie

Leden kunnen in teamverband meedoen met de drie- en viertallencompetitie van de ASBB. Leden kunnen individueel meedoen aan de door de ASBB georganiseerde persoonlijke kampioenschappen. Deelnemers aan deze competities verbinden zich aan de door de ASBB gestelde reglementen. Inschrijving voor alle competities verloopt via het bestuur van de vereniging, tenzij anders wordt bepaald. Voorwaarden voor deelname aan de diverse competities kunnen in nader vast te stellen reglementen worden beschreven.

Artikel 14: Moyenne

Het moyenne wordt voor aanvang van de (eerste) competitie vastgesteld op basis van het gemiddelde zoals dat bekend is bij de ASBB. Na afloop van het speeljaar wordt het nieuwe moyenne wederom berekend op basis van alle in dat seizoen door de speler gespeelde wedstrijden (ASBB én De Vette Keu) in een bepaalde spelsoort. Het speeljaar loopt gelijk met het contributiejaar. Spelers waarvan geen gemiddelde bekend is, daar wordt over beslist door de wedstrijdleider in overleg met het bestuur.

Artikel 15: Tenslotte

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Deze Statuten, club- en huishoudelijk reglement zijn vastgesteld tijdens de oprichtingsvergadering in ’t Spektakel op 5 april 2017.